Skip to main content

Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 8 K13 2022/2023 Semester 1

Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 8 K13 2022/2023 Semester 1
Bimbinganguru.com - Hallo bapak/ibu guru, di artikel ini kami akan membagikan Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) di mata pelajaran Bahasa Jawa Kelas VIII SMP/MTs Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi berbentuk lembar ujian online dan pdf.

Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 8 K13 2022/2023 Semester 1

Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 8 merupakan berkas yang digunakan tahun sebelumnya yang masih sesuai dengan pembelajaran kurtilas di tahun pelajaran 2022/2023. Kegiatan PAS Ganjil digunakan tenaga pendidik untuk mengukur hasil belajar siswa, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan kinerja pembelajaran di kemudian hari.

Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 8 K13 2022/2023 Semester 1


Materi PAS Bahasa Jawa diambil dari Buku Kelas VIII Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2018 terbaru, diselaraskan berdasarkan kisi - kisi. Serta diberikan kunci jawaban (di paket lainnya) di berkas dokumen pdf terlampir.

1. Crita “Dumadine Mrapen, Mula Bukane Demak,Asal-usule Desa Nglimut Kendal, Dumadine Desa Semberaja” kalebu tuladhane dongeng ….
A. Fabel 
B. Legenda 
C. Mithe
D. Sage

Kanthi sabar wong tuwa mau nunggoni Mbah Sendhang wudhu, banjur diterusake sholat. Sawise sholat Mbah Sendhang utawa Mbah Singa ngaturake matur nuwun marang mbah tuwa, anggone ngendika mangkana tangane Mbah Sendhang karo njabut suket ing cedhake dumadakan lemah tilas jabutan suket mau ambrol, bolong, saya suwe saya amba lan pungkasan malih dadi sendang. Saka jerone mili banyu saderes-derese. Mbah tuwa mau banjur kamitenggengen lan Mbah Sendhang ngendikan, “sumbere rejo banget” mula nganti saiki desa mau dijenengei desa Seumberejo. Ana ing jero sendhang isih mili banyu nganti saiki ketiga dawa, banyune isih mili deres.

2. Paraga utama ing crita dumadinde Desa Sumberejo yaiku ….
A. Mbah Sendhang 
B. Mbah tuwa 
C. Wong-wong desa
D. Durjana

3. Amanat saka pethikan crita dumadine desa Sumberejo yaiku ….
A. Yen diparinigi prentah kudu tanggung jawab
B. Wong urip iku kudu gelem rekasa
C. Tansah tulung tinulung marang sakpepadane
D. Kita kudu bisa njaga lingkungan

4. Sekar Gambuh kalebu jinising tembang Jawa yiku tembang ….
A. Gedhe 
B. Macapat 
C. Dolanan
D. Tengahan

5. Urut-urutane tembang macapat iku padha karo lelakoning manungsa saka wiwit bayi abang nganti ….
A. Tumekaning pati 
B. Dewasa 
C. Tuwa
D. Enom

Sekar gambuh ping catur,
Kang cinatur polah kang kalantur, Tanpa tutur katula tula katali, Kadaluwarsa katutuh,
Kapatuh pan dadi awon.
6. Pethikan tembang kasebut nuduhake tembang ….
A. Maskumambang 
B. Dhandhanggula 
C. Sinom
D. Gambuh

7. Guru lagu lan guru wilangan gatra kang pungkasan yaiku ….
A. 7u 
B. 8o 
C. 10u
D. 8u

8. Tanpa tutur katula-tula katali. Tegese tembung tutur yaiku ….
A. Piwulang 
B. Rembug 
C. Omongan
D. Wilangan

9. Kawit mau mloka-mlaku wae ora gelem kerja bakti. Tembung mloka-mlaku tuladhane tembung rengkep dwilingga …
A. Salin swara 
B. Semu 
C. Wantah
D. Mandaswara

10. Serat Wulangreh yaiku asiling sastra awujud tembang macapat anggitane ….
A. Sri Susuhunan Pakubuwana II 
C. Sri Susuhanan Pakubuwana I 
B. Sri Susuhunan Pakubuwana IV 
D. Sri Susuhunan Pakubuwana III

11. Sirsak iku kasiate kanggo nyegah kolesterol, tembung kasiate padha tegese karo tembung ….
A. Migunani 
B. Gunane 
C. Kanggo
D. Dienggo

12. Ana rega ana rupa, mingangka tuladha purwakanthi ….
A. Gure swara 
B. Guru sastra 
C. Lumaksita
D. Guru lagu

13. Simbah olehe …. Mesthi jam sewelas bengi munggah. Tembung sing trep kanggo njangkepi ceceg- ceceg kasebut yaiku ….
A. Bobok 
B. Tilem 
C. Sare
D. Turu

Tandailah dengan centang (√) pada jawaban yang benar (jawaban boleh lebih dari satu) untuk soal nomor 14, 15, 16

Rombongan boyongan mau dipandegani dening Sunan Kalijaga. Bareng rombongan mlebu alas laladan manggar mas, pada bingung kangelan golek banyu lan geni. Kanthi ngunjukake donga Sunan Kalijaga banjur nancepake tekek pusakane ing lemah. Bareng tekene dijabut, metu banyune kang deres, bening, kinclong kang sak banjure dijenengake Sendhang Duda. Sawise kuwi Sunan Kalijaga nancepake tekene meneh. Bareng teken dijabut metu geni murup. Sak banjure Sunan Kalijaga maringi jeneng Mrapen.

14. Setting ing pethikan dongeng legenda Dumadine Mrapen yaiku ….
 Alas
 Manggar Mas
 Kali
 Sendhang Duda

15. Rombongan prajurit kang boyongan saka Majapahit tumuju Kerajaan Demak dipandegani dening, kajaba ….
 Sunan Kudus 
 Sunan Muria 
 Sunan Kalijaga 
 Sunan Bonang

16. Pathokan tembang macapat ana 3, yaiku ….
 Guru pada 
 Guru wilangan 
 Guru gatra 
 Guru lagu

17. Lingkarilah pernyataan benar atau salah pada soal no 17 dan 18 berdasarkan Pertanyaan berikut ini!

18. Tandailah dengan centang (√) pada jawaban yang benar (jawaban boleh lebih dari satu) untuk soal no 19 – 20

19. Menawa arep nulis tembang macapat kudu mangerteni bab tembang macapapat, yaiku kang kawengku dening pathokan tembang macapat. Saben jenis tembang macapat duwe pathokan dewe-
dewe.

20. Jinise dongeng iku ana 4. Salah sawijine yaiku legenda. Legenda yaiku dongeng kang nyritakake asal-usul panggonan.

II. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban singkat!
20. Gegambaran swasana panggonan lan wektu ing crita diarani ….
21. Pesen moral utawa nilai luhur ing sajroning crita diarani ….
22. “Kangcinatur polah kang kalantur”. Guru lagu lan guru wilangane gatra kasebut yaiku ….
23. Manawa arep matur simbah migunakake unggah-ungguh basa ….
24. Unsur-unsur pawarta yaiku ….

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
25. Apa kang diarani legenda iku?
26. Sebutna unsur-unsur instrinsik crita!
27. Apa kang diarani guru gatra, guru lagu lan guru wilangan iku?
28. Watak apa wae kang kudu didohi dening manungsa?
29. Gawea tuladha pawarta kedadean ing sekolahmu!

Demikianlah Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 8 K13 2022/2023 Semester 1 yang kami bagikan, semoga bermanfaat bagi pengunjung Bimbinganguru.com. Terima kasih atas kunjungannya.
BimbinganGuru.com : “Tak ada gading yang tak retak”,- setiap hal atau sesuatu pasti memiliki kekurangan (kelemahan).