Skip to main content

Soal PAS Kimia SMA Kelas 10 K13 Tahun 2022/2023 Lengkap

Soal PAS Kimia SMA Kelas 10 K13 Tahun 2022/2023 Lengkap
Bimbinganguru.com - Selamat datang Tenaga Pendidik, di postingan kali ini admin akan memberikan Contoh Latihan Soal Penilaian Akhir Semester (PAS) di mata pelajaran Kimia Kelas X jenjang satuan pendidikan SMA Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi.

Sebagaimana yang dapat digunakan guru sebagai referensi untuk menyusun naskah asli Soal PAS Kimia Kelas 10 SMA sesuai KI KD dan kisi kisi PAS tahun pelajaran 2022/2023 yang diselenggarakan di bulan Nopember s/d pertengahan Desember.

Soal PAS Kimia SMA Kelas 10 K13 Tahun 2022/2023 Lengkap

Selanjutnya, dokumen PAS Kimia (Jurusan Peminatan IPA - MIPA) Kelas 10 Semester 1 yang bimbinganguru.com berikan merupakan Arsip Ujian tahun sebelumnya yang masih menggunakan media Form Google Online. Berjumlah 50 butir yang tersedia dalam format pdf dan pengerjaan langsung di artikel kami.

Soal PAS Kimia SMA Kelas 10 K13 Tahun 2022/2023 Lengkap


Dokumen PDF & Jawaban di akhir artikel.

I. Pilihlah jawaban yang benar dengan menyilang A, B, C, D, atau E.

1. Ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energy yang menyertainya adalah..
a. Ilmu kimia
b. Ilmu forensik
c. Ilmu farmacy
d. Ilmu biology
e. Volume

2. Dugaan awal dalam metode ilmiah biasa disebut dengan …
a. Hipotesis
b. Kerangka teori
c. Teori
d. Masalah
e. Data

3. Urutan metode ilmiah yang benar yaitu …
a. Merumuskan masalah, menyusun kerangka teori, hipotesis, memilih instrument yang sesuai, mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat kesimpulan, menyusun laporan
b. Menganalisis data dan membuat kesimpulan, Merumuskan masalah, hipotesis, menyusun kerangka teori, memilih instrument yang sesuai, mengumpulkan data, menyusun laporan
c. Merumuskan masalah, hipotesis, menyusun kerangka teori, memilih instrument yang sesuai, mengumpulkan data Menganalisis data dan membuat kesimpulan menyusun laporan
d. Hipotesis Merumuskan masalah menyusun kerangka teori, memilih instrument yang sesuai, mengumpulkan data Menganalisis data dan membuat kesimpulan menyusun laporan
e. Hipotesis menyusun kerangka teori, merumuskan masalah, memilih instrument yang sesuai, mengumpulkan data menyusun laporan Menganalisis data

4. Ilmu kimia juga digunakan untuk memecahkan masalah masalah criminal, ilmu ini disebut juga dengan ilmu ..
a. Ilmu alam
b. Ilmu manusia
c. Ilmu farmasi
d. Ilmu forensik
e. Ilmu teknik

5. Dalam industry pangan, ilmu kimia digunakan untuk meningkatkan mutu pangan. Zat yang dipakai untuk mengawetkan makanan adalah …
a. Benzoat
b. Propionat
c. Ganja
d. Kecap
e. Gula

6. Makna simbol keselamatan kerja korosif adalah …
a. Mudah terbakar
b. Mudah meledak
c. Pengoksidasi
d. mengikis
e. Beracun

7. Simbol keselamatan kerja, kata toxic berarti..
a. Mudah terbakar
b. Mudah meledak
c. Pengoksidasi
d. Korosif
e. Beracun

8. Pernyataan berikut terkait teori atom dari John Dalton:
1) Atom berbentuk pola pejal yang sanga kecil
2) Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi - bagi
3) Atom dari unsur yang sama memiliki sifat sama, sedangkan atom dari unsur berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda
4) Reaksi kimia tidak dapat merubah suatu atom menjadi atom lain
Dari pernyataan di atas yang menjadi atom Dalton adalah pernyataan..
a. 1, 2 dan 3
b. 2 dan 4
c. 1 dan 3
d. 4
e. 1, 2, 3 dan 4

9. Dalam suatu atom elektron di sekitar inti atom dan tidak jatuh ke dalam, hal ini disebabkan karena. . . .
a. elektron bergerak dengan lintasan dan jarak tertentu dari inti atom
b. gaya tolak-menolak antara elektron dan inti atom, relatif besar
c. adanya penghalang antara inti atom dan elektron
d. massa elektron relatif kecil dibandingkan massa inti atom
e. elektron dalam kondisi diam di sekitar inti atom

10. Pada isotop unsur berikut tentukan, jumlah proton dan netron kedua unsur secara berturut – turut adalah . . .
a. (26 , 26) : (88 , 88)
b. (26 , 26) : (88 , 138)
c. (26 , 30) : (88 , 138)
d. (26 , 30) : (88 , 266)
e. (26 , 56) : (88 , 138)

11. Unsur X mempunyai 10 proton dan 12 neutron, sedangkan unsur Y mempunyai nomor massa 23 dan nomor atom 11. Kedua atom tersebut merupakan . . .
a. Isotop
b. Isobar
c. Isoton
d. Isokhor
e. Isomer

12. Konfigurasi electron yang tepat utuk 29Cu adalah . . . .
a. [Ar] 3d9 4s2
b. [Ar] 3d10 4s1
c. [Kr] 4d9 5s1
d. [Ar] 4d9 5s2
e. [Kr] 4d10 5s1

13. Jika dketahui Fe memiliki nomor atom 26 dan massa atomnya 56, konfigurasi electron ion Fe+3 adalah . . . .
a. [Ar] 4s2 3d8
b. [Ar] 4s2 3d3
c. [Ar] 4s1 3d9
d. [Ar] 3d8
e. [Ar] 3d5

14. Perhatikan konfigurasi beberapa unsur :
a. P dan Q
b. P dan R
c. Q da R
d. Q dan S
e. S dan T

15. Letak unsur dan konfigurasi elektron yang tepat untuk unsur 19X adalah…(nomor atom Ar = 18)
a. Periode 4, golongan IA, [Ar] 4s1
b. Periode 1, golongan IB, [Ar] 4d1
c. Periode 1, golongan IIA, [Ar] 4s2
d. Periode 2, golongan IIB, [Ar] 4d2
e. Periode 3, golongan IVA, [Ar] 4s2 3d2

16. Letak unsur X dengan nomor atom 26 dan nomor massa 56 dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan dan periode…
a. IIA dan 6
b. VIB dan 3
c. VIB dan 4
d. VIIIB dan 3
e. VIIIB dan 4

17. Unsur 16T dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan dan periode berturut-turut…
a. IVA, periode 3
b. VA, periode 2
c. VIA, periode 3
d. VIIA, periode 3
e. IVB, periode 2

18. Di antara unsur-unsur yang terletak pada golongan yang sama dalam sistem periodik unsur adalah…
1P, 16Q,19R,34S,dan 53T
a. P dan Q
b. P dan R
c. S dan T
d. Q dan S
e. R dan T

19. Lima unsur dalam satu periode dinyatakan sebagai berikut.
1) Massa atom unsur B lebih kecil daripada unsur C
2) Keelektronegatifan unsur A lebih besar daripada unsur D tetapi lebih kecil daripada unsur B
3) Energi ionisasi unsur E lebih kecil daripada unsur D
4) Jumlah elektron valensi unsur A lebih kecil daripada unsur B
Urutan letak unsur dalam tabel periodik unsur dari kiri ke kanan adalah ...
a. A, B, C, D, dan E
b. A, B, C, E, dan D
c. C, E, D, A, dan B
d. E, D, C, B, dan A
e. E, D, A, B, dan C

20. Setiap unsur mampu membentuk ikatan kimia karena memiliki ….
a. Elektron valensi
b. Kecenderungan membentuk konfigurasi electron gas mulia
c. Lintasan electron
d. Neutron dalam inti atom
e. Proton dan neutron

21. Kelompok senyawa yang semuanya berikatan ion adalah ….
a. NH3, CO2, dan H2O
b. CH4, NaCl, dan CaCl2
c. NaCl, HCl, dan H2O
d. KCl, NaI, dan MgBr2
e. H2, Cl2, dan NaI

22. Unsur bernomor atom 17 paling mudah berikatan ion dengan unsur bernomor unsur ….
a. 3
b. 11
c. 13
d. 16
e. 19

23. Suatu senyawa yang terbentuk dengan cara menggunakan pasangan elektron bersama mempunyai ikatan . . .
a. Van der Waals
b. Ion
c. Logam
d. Kovalen
e. Hidrogen

24. Di antara molekul-molekul dibawah ini, yang mempunyai ikatan kovalen rangkap dua adalah . . .
a. N2 (nomor atom N = 7)
b. O2 (nomor atom O = 8)
c. H2 (nomor atom H = 1)
d. H2O
e. NH3

25. Kelompok senyawa kovalen berikut yang bersifat non polar adalah . . .
a. NH3, N2, O2
b. H2O, HCl, HF
c. PCl3, PCl5, ClO3
d. H2, Br2, CH4
e. HBr, HCl, HI
  • Soal PAS Kimia SMA Kelas 10 Semester 1 Versi-1, Unduh
  • Soal PAS Kimia SMA Kelas 10 Semester 1 Versi-2, Unduh
Demikianlah Soal PAS Kimia SMA Kelas 10 K13 Tahun 2022/2023 Lengkap yang kami bagikan, semoga bermanfaat bagi pengunjung Bimbinganguru.com. Terima kasih atas kunjungannya.
BimbinganGuru.com : “Tak ada gading yang tak retak”,- setiap hal atau sesuatu pasti memiliki kekurangan (kelemahan).